Data documentation: NOAA/ESRL 20th Century Reanalysis V2 / V2c