Data documentation: NOAA/ESRL 20th Century Reanalysis V3 / V2c